Ekocentrum Skřítek vytvořilo vzdělávací program „Moudrost předků promlouvá“

Ekocentrum Skřítek vytvořilo vzdělávací program „Moudrost předků promlouvá“, jehož realizace bude trvat do konce června 2012.

Průřezové téma: Multikulturní výchova

„Aktivita je součástí pilotáže průřezových témat v rámci projektu Klíče pro život, jehož realizátorem v Pardubickém kraji je Občanské sdružení Altus .

Obsah vzdělávacího programu:

V současné české civilizaci bylo přerušeno přímé spojení s moudrostí našich předků. Nyní je potřeba nalézt ztracenou moudrost o udržitelném chování člověka na Zemi a tudíž i v naší republice.

Cílem našeho vzdělávacího programu je, v době téměř neomezených možností získávání informací z celého světa, seznámení dětí s různými domorodými kulturami, které si zachovali vědomosti předků a od kterých můžeme získávat zpět moudrosti, které vrátí lidstvo k trvale udržitelnému rozvoji. Případně se poučit od kultur, které si zničili své životní prostředí. VP bude koncipován ve formě workshopu, prožitkovou formou miniseminářů, aby účastníci mohli prožít důsledky svého chování ve vztahu k životnímu prostředí.

Metody VP: brainstorming k danému tématu, multimediální prezentace jako uvedení do problému, simulační aktivita vedená k pochopení problematiky. V další části bude následovat praktický pobyt v přírodě s ukázkou chování a jeho důsledků jedince k životnímu prostředí v různých ekosystémech např. ve městě, na vesnici, ve volné přírodě.

Bližší seznámení s vybranými kulturami bude probíhat formou skupinové práce s médii (PC, internet, literatura…), seznámení se s hudbou jednotlivých kultur a její nezastupitelné funkci v životě, s dary přírody, s možnostmi komunikace s okolní přírodou, výuka pobytu v přírodě, základy přežití jednotlivce, techniky práce s přírodními materiály.

Přínosem našeho VP bude získání informací skloubením nejmodernějších prostředků s původními znalostmi domorodých kultur.

Hlavním obsahem programu bude změna postoje dětí k životnímu prostředí u nás a to prostřednictvím poznávání vztahů různých kultur k životnímu prostředí. Seznamování s kulturami bude probíhat ve směru historickém na našem území. Ale jelikož my jsme tady převážně ztratili předávanou moudrost z pokolení na pokolení, budeme se učit od současných domorodých kultur, které si své vědomosti předků dochovali do dneška. Budeme se zabývat důležitostí vztahů mezi lidmi a soudržností rodiny, nutností udržení zdraví jedince jak na psychické tak i fyzické rovině jako základu pro udržení zdravé společnosti.

Důležitou součástí našich předků byly rituály, které nám chybí nebo mají skrytou podobu. (Vysvětlení pojmu rituálu, jejich šíře, příklady rituálů přírodních národů a naší společnosti: rodinné rituály, rituály různých skupin lidí – sport, náboženské skupiny…). Navážeme na práci Mezinárodní rady třinácti domorodých Babiček, která vznikla v roce 2004. Její vznik byl dávno předpovězen v proroctvích mnoha národů. Tím se dostaneme i na poukázání významu a zárodku pravdy v mnoha mýtech, příbězích, které se předávají do dnešních dnů. Budeme se zabývat i fenoménem naší doby a to, že současná mladší generace ví více v oblasti informačních technologií než jejich rodiče či prarodiče, z čehož vyplývají další důsledky naší doby. V historii vždy bylo nepsaným pravidlem, že starší generace předávala celkové vědomosti mladším generacím, což je nyní narušeno.

Program nebude probíhat pouze formou přednášky, ale zapojením dětí aktivním vyhledáváním některých informací a prožitkovými aktivitami vedených k pochopení problematiky.

Hlavním výstupem bude, na základě nabytých teoretických i praktických zkušeností, nalezení toho, co se můžeme naučit od domorodých kultur a používat v současné společnosti a co našemu životu přináší česká kultura. Domorodé zkušenosti budeme konfrontovat s postoji k trvale udržitelnému rozvoji současných různých států a nejnovějších vědeckých metod.

Skupina účastníků na závěr vytvoří návrh, jak s poznatky, které získala během VP, změnit svůj životní postoj tak, aby byl v souladu s udržitelným rozvojem. Tento návrh bude umístěn na internetové stránky ekocentra a případně účastnické skupiny (pokud je mají).

VP je určen skupinám zájmových kroužků (mladým ochráncům přírody, skautům), školním družinám nebo jiným skupinám dětí či mládeže (tábory) apod. v počtu 12 – 15 – 20 účastníků. Dle věku skupiny bude uzpůsobena práce s médii.